Zapytanie ofertowe – Skarby Pojezierza Dobiegniewskiego

sie 13, 2018

Suwałki 13.08.2018

 

 

Zapytanie ofertowe

Suwalskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej , zgłoszone w KRS: 0000226036, posiadające NIP: 8442153087, 16-400 Suwałki ul. Wojska Polskiego 7 zwraca się z zapytaniem ofertowym na realizację zadania w ramach projektu: Przewodnik Mobilny „Skarby Pojezierza Dobiegniewskiego”

 

1.Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

Przewodnik mobilny na system Android i iOS, działająca na urządzeniach mobilnych oraz stacjonarnych (działać ma również w komputerach PC i laptopach) , standardowa grafika, jedna wersja językowa, podstawowy zakres funkcjonalności. Pozwala ona na dotarcie z informacjami do szerokiego grona odbiorców. Aplikacja stanowi przewodnik dla turystów i mieszkańców, opierający się o: ujęcia kuliste, pokazujące pełną sferę z wysokości:

–  500 metrów – 4 sztuk o rozdzielczości co najmniej 1500 milionów pikseli o podwyższonej dynamice tonalnej .

-50-200  metrów 28 sztuk o rozdzielczości co najmniej 250 milionów pikseli o podwyższonej dynamice tonalnej.

-1.6  metrów 130 sztuk o rozdzielczości co najmniej 200 milionów pikseli o podwyższonej dynamice tonalnej.

– migawka filmowa 4 sztuk z lotu ptaka min. 1 min. w jakości 4K

– utworzenie odpowiedniego oprogramowania wraz z atrakcyjnym interfejsem graficznym do celów właściwego funkcjonowania przewodnika mobilnego

– wraz z licencją praw autorskich do wykorzystywania aplikacji  jak i materiałów fotograficznych na wszystkich polach eksploatacji na czas nieokreślony.
Wykonane materiały fotograficzne muszą zostać połączone w spacer, który będzie można oglądać na dwa sposoby: przechodzenie z panoramy do panoramy poprzez aktywny hot spot umieszczony na panoramach oraz dodatkowy / alternatywny sposób poruszania się między hot spotami.

Możliwość przybliżania widoku i oglądanie wybranych miejsc z bliższej perspektywy z funkcją dynamicznego wczytywania (czyli dodatkowe szczegóły powinny się wczytywać dopiero po przybliżeniu wybranego fragmentu). Aplikacja będzie wzbogacona o: lektora w języku polskim, opisy ciekawych oraz ważnych miejsc w języku polskim i angielskim, dostosowanie kolorystyki aplikacji, umieszczenie logotypów.

Licencja praw autorskich do wykorzystywania aplikacji  jak i materiałów fotograficznych na wszystkich polach eksploatacji na czas nieokreślony.

 


2.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował jednym kryterium

Cena   100%

Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu z najniższą kwotą za wykonanie zadania.

 

3.Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.

Wykonawca do składanej oferty dołączy oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych oraz odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

 

 

4.Termin związania ofertą

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Ofertę należy złożyć do 27.08.2018r.   na email: krzysztof.szafir@gmail.com lub pisemnie w siedzibie zamawiającego lub pocztą liczy się data wpłynięcia.

 

 

Uwaga!

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert.

 

 

 

Do pobrania

 

 

Podobne artykuły

Tagi

Podziel się