Zapytanie ofertowe Tropem Gróbej Ryby

sie 13, 2018

Suwałki 13.08.2018

 

Zapytanie ofertowe

Suwalskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej , zgłoszone w KRS: 0000226036, posiadające NIP: 8442153087, 16-400 Suwałki ul. Wojska Polskiego 7 zwraca się z zapytaniem ofertowym na realizację zadania w ramach projektu: Mapa Interaktywna „Tropem Grubej Ryby”
1.Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

Stworzenie mapy interaktywnej terenu RLGD Pojezierze Dobiegniewskie  na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne (m. in. „smartfon” , tablet itp.). Mapa interaktywna stanowi przewodnik dla turystów i mieszkańców, opierający się o mapę terenu z zaznaczonymi punktami związanymi z dziedzictwem kulturowym i rybołówstwem oraz bazą noclegową , wzbogacone o panoramy sferyczne z wysokości:

–  10 -100 metrów  w ilości  20 sztuk o rozdzielczości co najmniej  200 milionów pikseli o podwyższonej dynamice tonalnej .

-1.6  metrów w ilości  108 sztuk o rozdzielczości co najmniej 100 milionów pikseli o podwyższonej dynamice tonalnej.

– migawki filmowe w ilości  10 szt. z lotu ptaka długości  min. 1 min. w jakości Full HD

– stworzenie interfejsu zawierającego dodatkowe funkcjonalności niezbędne do funkcjonowania interaktywnej mapy

Wykonane panoramy muszą zostać umieszczone w wybranych miejscach na mapie ,z opisem poszczególnych miejsc, poprzez aktywny hot spot oraz powrót do wyboru panoramy z interaktywnej mapy.

Umieszczenie logotypów na mapie jak też panoramach.

Licencja praw autorskich do wykorzystywania mapy  jak i materiałów fotograficznych na wszystkich polach eksploatacji na czas nieokreślony.

 

2.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował jednym kryterium

Cena   100%

Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu z najniższą kwotą za wykonanie zadania.

 

  1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.

Wykonawca do składanej oferty dołączy oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych oraz odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

 

 

4.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Ofertę należy złożyć do 27.08.2018r.   na email: krzysztof.szafir@gmail.com lub pisemnie w siedzibie zamawiającego lub pocztą liczy się data wpłynięcia.

 

 

Uwaga!

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert.

 

 

Do pobrania

Podobne artykuły

Tagi

Podziel się