Zapytanie ofertowe nr 1/08/2019 na realizację zadania pt. Mapa Interaktywna „Tropem Grubej Ryby”

sie 5, 2019

Suwałki 05.08.2019

Suwalskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej

16-000 Suwałki, ul. Wojska Polskiego 7

NIP: 8442153087

KRS: 0000226036

 

Zapytanie ofertowe nr 1/08/2019

na realizację zadania pt. Mapa Interaktywna „Tropem Grubej Ryby”

Przedmiot zamówienia: Kompleksowe utworzenie interaktywnej mapy w oparciu o wysokiej jakości panoramy sferyczne oraz ujęcia filmowe z drona z graficznym menu (panel sterowania)

 

  1. Pełna nazwa Zamawiającego (dane do faktury)

Suwalskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej

16-000 Suwałki ul. Wojska Polskiego 7

NIP: 8442153087

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia

Utworzenie Mapy Interaktywnej według poniższej specyfikacji:

-> Panoramy tj. tzw. ujęcia kuliste, pokazujące pełną sferę z wysokości:

– 10 do 100  metrów 20 sztuk o rozdzielczości co najmniej 250 milionów pikseli

– 1.6  metrów 108 sztuk o rozdzielczości co najmniej 200 milionów pikseli

-> Migawka filmowa 10 sztuk z lotu ptaka min. 1 min. w rozdz. 4K i 60 FPS w materiale źródłowym

Mapa utworzona w oparciu o powyższe materiały fotograficzne wzbogacone o  grafiki, opisy, lektora w języku polskim oraz graficzne menu sterowania.

  1. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia – opis działania mapy:

– panoramy wykonanie w technologii HDR

– publikowane na stronach www oraz wygenerowany link możliwy do implementacji na różnych portalach społecznościowych tj. Facebook, Twitter itd.

– licencja umożliwiająca dalszą rozbudowę i wprowadzanie zmian bez żadnych ograniczeń na czas nieokreślony

– wbudowany licznik odwiedzin strony

– brak jakichkolwiek opłat, w tym opłat abonamentowych czy od mikro płatności użytkowników

– ładowanie progresywne panoram – podgląd panoramy jest dostępny niemal natychmiast

– dostępny dla urządzeń zarówno na systemach Android jak i Windows czy iOS, mobilnych i stacjonarnych

– przyciski funkcjonalne w menu sterowania mapą opisane wyświetlającym się napisem

– opcja przybliżenia, oddalenia, samoczynnego obrotu na każdej panoramie

– dodatkowe tryby oglądania panoram tj. FishEye, architektoniczny oraz stereograficzny

– aktywne przejście do innej panoramy, linku

– specjalna funkcja umożliwiająca wysyłanie tzw. e-pocztówki (użytkownik kadruje zdjęcie z panoram)

– mapa musi być wzbogacona o inteligentną autorotację, która będzie się automatycznie zatrzymywać po najechaniu na hot-spot oraz ruszała po przesunięciu myszki poza jego obszar

– wykonane materiały fotograficzne muszą zostać połączone w sferyczny mapę  VR 360 stopni, który będzie można oglądać poprzez przechodzenie z panoramy do panoramy dzięki graficznemu menu wyświetlającemu miniaturki prezentowanych miejsc

– utworzona mapa oznaczony będzie odpowiednimi logotypami informującymi o źródłach współfinansowania w ramach programu operacyjnego „Rybactwo i Morze”

– mapa wykorzystywała będzie nowoczesną funkcję korzystania z modułów graficznych wbudowanych w urządzenia obsługujące tworzoną mapę

– innowacyjne „hot-spoty” w formie animacji komputerowej  powiększające się i prezentujące fragment obrazu miejsca do którego dany hotspot umożliwia przejście, w formie „pustego obszaru” w środku hotspotów niezasłaniające obszaru oglądanej panoramy

– podkład muzyczny o barwie muzyki relaksacyjnej

– dodatkowo możliwe będzie dodawanie zdjęć klasycznych oraz dodatkowych informacji w formie tekstowej lub plików z rozszerzeniem pdf dostarczone przez Zamawiającego.

– zaaplikowanie utworzonej migawki filmowej z lotu ptaka do mapy

– technologia użyta do utworzenia mapy: HTML

 

 

  1. Dodatkowe informacje i wymagania:

Cena podana w ofercie musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową i kompleksową realizacją zamówienia (w tym musi uwzględniać wszystkie składniki cenotwórcze, w tym wszelkie podatki czy ewentualne koszty dodatkowe z góry nieplanowane), zgodnie ze wszystkimi wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu.

Wykonawca wybrany do realizacji przedmiotowego zadania, składając ofertę zobowiązuje się do zrealizowania wszystkich działań zgodnie z każdym zapisem w ramach przedmiotowego zapytania ofertowego.

W ramach oddania przedmiotu umowy, przed podpisaniem protokołu odbioru dzieła Wykonawca zobowiązuje się do przekazania materiałów dokumentujących zrealizowanie przedmiotu umowy w sposób profesjonalny, wykazując spełnienie wszystkich warunków zapytania ofertowego (m. in. dowody wykonania materiałów fotograficznych o wymaganej jakości opisanej w przedmiotowym zapytaniu ofertowym).

W ramach zamówienia Wykonawca przekaże licencje prawa autorskie do wykorzystywania aplikacji  jak i materiałów fotograficznych na wszystkich polach eksploatacji na czas nieokreślony.

Wykonawca składając ofertę oświadcza iż jest w posiadaniu lub ma wynajęty odpowiedni sprzęt jak i posiada zasoby kadrowe niezależnie od formy zatrudnienia lub współpracy – niezbędne do realizacji przedmiotowego zadania.

W ramach przedmiotowego zapytania ofertowego wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym nastąpi unieważnienie postępownia.

 

  1. Sposób opracowania i złożenia oferty

5.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w tym również podmioty występujące wspólnie.

5.2 Ofertę należy sporządzić i złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim.

Zastrzega się, że Zamawiający i Wykonawca w trakcie prowadzenia postępowania oraz realizacji Umowy, na każdym jej etapie oraz w każdej formie komunikują się w języku polskim, przy czym dopuszcza się używanie w oświadczeniach, ofertach oraz innych dokumentach określeń obcojęzycznych w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim (Dz. U. z 2011 r., Nr 43, poz. 224 z późn. zm.).

5.3 Ofertę należy sporządzić i złożyć na Formularzu Ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

5.4 Wymagane jest podpisanie oferty (czytelny podpis lub podpis z imienną pieczątką) przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań. Sposób reprezentacji musi być zgodny z właściwym wypisem z rejestru. Wszelkie ewentualne poprawki powinny być dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone parafą osoby/osób podpisującej ofertę.

 

  1. Forma i termin złożenia dokumentów

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego, osobiście, pocztą lub kurierem. W przypadku nadania Oferty pocztą decyduje data wpływu przesyłki do Zamawiającego. W przypadku nadania oferty przesyłką kurierską decyduje data wpłynięcia Oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i nie są zwracane do Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej na adres email: stowarzyszeniessop@gmail.com z dopiskiem w tytule maila „Odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 1/08/2019”. W przypadku składania oferty pocztą elektroniczną – dopuszcza się przesłanie załączników w formie skanów.

6.1 W przypadku składania oświadczeń lub podpisywania jakichkolwiek dokumentów przez pełnomocnika wymagane jest dołączenie do oferty oryginału pełnomocnictwa ogólnego lub szczególnego do reprezentowania Wykonawcy z podpisem mocodawcy lub kopii uwierzytelnionej notarialnie.

6.2 Dokumenty składane są w oryginale lub w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

6.3 Oferty można składać do dnia: 21.08.2019 r.

 

  1. Kryteria oceny ofert:

cena – 100%

 

  1. Wszelkie pytania proszę kierować na:
    adres email: stowarzyszeniessop@gmail.com lub telefonicznie pod nr tel. 500 392 580

 

 

Załączniki:

Załącznik 1 – Formularz Ofertowy 

 

 

Podobne artykuły

Tagi

Podziel się