Zasady ogólne korzystania z pomocy społecznej.

kw. 19, 2013

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej. Osoby i rodziny korzystąjące z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

  • ubóstwa,
  • sieroctwa,
  • bezdomności,
  • bezrobocia,
  • niepełnosprawności,
  • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
  • przemocy w rodzinie,/7a. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
  • potrzeby ochrony macierzyństwa lub  wielodzietności,
  • bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
  • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
  • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
  • alkoholizmu lub narkomanii,
  • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
  • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

  1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 542.00 zł
  2. osobie  w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 456.00 zł
  3. rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanym ” kryterium dochodowym rodziny” – przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w pkt. 1 -14 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

 

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania pomniejszoną o:

  1.     miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych
  2.     składki na ubezpieczenie zdrowotne i składki na ubezpieczenie społeczne
  3.     kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób

 

Przyjmuje się, że z1 haprzeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości – 250.00 zł.

Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.

 

Do dochodu ustalonego zgodnie z powyższym nie wlicza się:

  1. jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego
  2. zasiłku celowego
  3. pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny
  4. wartości świadczenia w naturze
  5. świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych

 

W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:

  1. kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej
  2. kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie – kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca w którym dochód został wypłacony.

 

W przypadku uzyskania jednorazowego dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.

 

Wiesława Kwaterska

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach
Środowiskowy Dom Samopomocy
16-400 Suwałki,

ul. 23 Października 20

tel: 875652880/87

Podobne artykuły

Tagi

Podziel się