Statut

Suwalskiego Stowarzyszenia Opieki Paliatywnej

Tekst jednolity według stanu na dzień 14 lipca 2014r.

 

(uwzględnia zmiany wprowadzone uchwałą

nr 1/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków z 14 lipca 2014 roku.)

 

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Suwalskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym w celu niesienia pomocy:
a. chorym w terminalnym okresie choroby .
b. chorym obłożnie wymagającym stałej lub czasowej opieki osób drugich
c. a także rodzinom chorych w/w.
d. chorym długoterminowym
e. chorym objętym opieką pielęgniarską
f. osobom niepełnosprawnym

2a. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych zawiązanym w celu :
a. podtrzymywania i upowszechniania tradycji
b. ochrony i promocji zdrowia
c. wspomagania rozwoju gospodarczego
d. rozwoju kultury i sztuki
e. rozwoju turystyki i krajoznawstwa
f. promocji Rzeczypospolitej Polskiej

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Suwałki. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
4. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego
5. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
6. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną, po uzyskaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
7. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r Prawo o stowarzyszeniach /Dz. U. z 2001 roku nr 75, poz. 855 z późniejszymi zmianami /, ustawy z dn. 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn.zm.) oraz niniejszego statutu.
8. Stowarzyszenie podejmie działania w celu zapewnienia mu statusu organizacji pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
9. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
10. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków oraz wolontariuszy . Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

Rozdział II

Cele i sposób ich realizacji

11. Celem Stowarzyszenia jest:
a. pomoc psychologiczna, organizacyjna, materialna chorym i rodzinom chorych wymienionych w pkt.2 Statutu (zadanie publiczne wymienione w ustawie z dn. 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)
b. promocja idei i pomoc w opiece zdrowotnej nad chorymi w terminalnym okresie choroby i chorymi obłożnie wymagającymi intensywnej bądź stałej opieki osób drugich (zadanie publiczne wymienione ustawie z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) .
c. propagowanie wiedzy o opiece paliatywnej i opiece nad chorymi wymagającymi intensywnej bądź stałej opieki pielęgniarskiej, (zadanie publiczne wymienione ustawie z dn. 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)
d. promocja i organizacja wolontariatu w zakresie opieki paliatywnej i opieki nad chorymi obłożnie wymagającymi stałej opieki w domu. (zadanie publiczne wymienione ustawie z dn. 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)
e. organizowanie pomocy społecznej rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w tym spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub śmiercią osoby bliskiej.
f. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
g. działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia
h. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy , w tym rozwój przedsiębiorczości
i. działalność w zakresie kultury, sztuki , oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
j. działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa
k. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą

12. Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:
a. Organizowanie grup wolontariuszy zajmujących się wspomaganiem opieki nad chorymi wymienionymi w pkt. 2 statutu
b. Organizowanie grup wolontariuszy zajmujących się wspomaganiem duchowym i organizacyjnym rodzin chorych i zmarłych wymienionych w pkt. 2 statutu
c. Współdziałanie z innymi organizacjami o zbliżonych celach działania
d. Gromadzenie i zbieranie środków finansowych na realizację celów statutowych, i przeznaczanie ich na realizację celów statutowych
e. Organizowanie szkoleń, akcji promocyjnych
f. Organizowanie grup wsparcia
g. Przyjmowanie realizacji zadań publicznych zgodnych ze statutem na podstawie zleceń uzyskanych od organów administracji publicznej i samorządowej.
h. Podejmowanie działań na rzecz pacjentów objętych pielęgniarską opieką długoterminową lub osób niepełnosprawnych.

Rozdział III

Warunki organizacyjne kwalifikujące Stowarzyszenie jako organizację
pożytku publicznego

13. Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności , a w zakresie dotyczącym bezpośrednio chorych na rzecz wszystkich chorych w terminalnym okresie choroby i wszystkich chorych obłożnie , wymagających intensywnej , stałej, bądź czasowej opieki osób drugich.
14. Działalność określona w pkt. 11 statutu jest wyłączną działalnością Stowarzyszenia.
15. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
16. Stowarzyszenie cały dochód przeznaczają na działalność, określoną w pkt. 11 statutu
17. Statutowym kolegialnym organem kontroli działalności Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna.. Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym od Zarządu Stowarzyszenie i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.
18. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi
w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu
zatrudnienia,
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej co najwyżej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi

19. Zabrania się
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi?
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
20. Stowarzyszenie sporządza coroczne sprawozdania merytoryczne ze swojej działalności oraz podaje je do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty (w szczególności darczyńców, członków Stowarzyszenia, oraz osoby na rzecz których wykonywano bezpośrednio świadczenia

21. Stowarzyszenie sporządza i ogłasza coroczne sprawozdanie finansowe także wówczas, gdy obowiązek jego sporządzenia oraz ogłoszenia nie wynika z przepisów ustawy o rachunkowości.

22. Stowarzyszenie, niezależnie od obowiązków wynikających z przepisów odrębnych, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego sprawozdanie merytoryczne oraz sprawozdanie finansowe.

Rozdział IV

Członkowie – Prawa i obowiązki

23. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne . Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
24. Stowarzyszenie posiada członków:
a. Zwyczajnych,
b. Wspierających,
c. Honorowych.
25. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która :
a. Złożyła deklarację członkowską na piśmie,
b. Przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia .
26. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia .
27. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
28. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
29. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia .
30. Członkowie honorowi przyjmowani są przez Walne Zebranie na wniosek 10 członów Stowarzyszenia.
31. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia.
b. Korzystania z dorobku , majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia
c. Udziału w zebraniach , wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d. Zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
32. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b. Przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
c. Regularnego opłacania składek]
33. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
34. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia .
35. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

36. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a. Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b. Wykluczenia przez Zarząd :
? Z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
? Z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia ,
? Z powodu nieopłacania składek za okres pół roku,
? Na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia.
c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
e. Zarząd nie może podejmować decyzji o wykluczeniu członka będącego w składzie Komisji Rewizyjnej. W tym przypadku decyzję podejmuje Zebranie Członków.
37. Od uchwały Zarządu w sprawie przejęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Uchwała walnego zebrania członków jest ostateczna.

Rozdział V

Władze Stowarzyszenia

38. Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd ,
c. Komisja Rewizyjna,
39. Kadencja władz:
a. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów ,
b. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tą sama funkcję pełnić nie dłużej niż dwie kadencje .
40. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania , chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
41. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a. Z głosem stanowiącym ? członkowie zwyczajni,
b. Z głosem doradczym ? członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
42. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
43. Walne Zebranie Członków ? zwyczajne, jest zwoływane 1 raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkim członkom co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
44. Walne Zebranie Członków ? nadzwyczajne, może się odbywać w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
45. Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
46. Do kompetencji Walnego Zebrania należą:
a. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b. Uchwalanie zmian statutu,
c. Wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej ,
f. Uchwalanie budżetu,
g. Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
h. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
j. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
k. Rozpatrywanie odwołań i uchwał Zarządu,
l. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
m. Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
47. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
48. Zarząd składa się z trzech do siedmiu osób w tym prezesa oraz co najmniej jednego wiceprezesa. Prezesa i wiceprezesa wybiera Zarząd spośród swoich członków.
49. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 1 raz na 3 miesiące. Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes.
50. Do kompetencji Zarządu należą:
a. Realizacja celów Stowarzyszenia,
b. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
c. Sporządzanie planów pracy i budżetu,
d. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
h. Przyjmowanie i skreślanie członków.
51. Komisja Rewizyjna powołana jest sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia .

52. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym z przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
53. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. Kontrolowanie działalności Zarządu,
b. Składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
c. Prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
d. Składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
54. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział VI

Majątek i Fundusze

55. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a. Ze składek członkowskich,
b. Darowizn, spadków, zapisów,
c. Dotacji i ofiarności publicznej.
56. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
57. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
58. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
59. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie. Wewnętrzne dokumenty Stowarzyszenia są ważne, gdy widnieje na nich podpis Prezesa lub Wiceprezesa i jednego z Członków Zarządu

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

60. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwalę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – /dwóch trzecich/, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
61. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. Majątek ten powinien być przeznaczony na realizację celów do jakich powołano Stowarzyszenie.
62. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.